• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van:

Rietveld Truck Rendement Service B.V.

Nijverheidsweg 13,

3381 LM Giessenburg, Nederland

hierna te noemen: Rietveld

 

Artikel 1. Definities

 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Rietveld:               
Rietveld Truck Rendement Service B.V.;

Voorwaarden:      
deze door Rietveld gehanteerde algemene voorwaarden;

Afnemer:               
elke contractpartij van Rietveld bij overeenkomsten waarin de Voorwaarden worden gehanteerd;

Abonnement:       
overeenkomst tot levering van diensten via een netwerk op het gebied van communicatie, navigatie, registratie of beveiliging door, of door bemiddeling van Rietveld;

Zaken:                   
door Rietveld aan een Afnemer te leveren of geleverde zaken, zoals onder meer alarmsystemen, telefoons, snelheidsbegrenzers, boardcomputers, cruise controls en voertuigvolgsystemen;

Diensten:              
door Rietveld geleverde diensten, zoals de installatie van, het onderhoud aan en de reparatie van Zaken, Abonnementen en overige dienstverleningen.

Order:                    
de door een Afnemer bij Rietveld geplaatste order tot koop van Zaken of levering van Diensten;

Orderbevestiging:
de mondelinge of schriftelijke bevestiging door Rietveld van een Order;

Dealer:                   
een Afnemer die door Rietveld is erkend als verkoper van Zaken op eigen naam voor eigen rekening en risico;

Installateur:          
Dealer die tevens aan Rietveld gelijksoortige bijkomende onderhouds-, reparatie- en installatiediensten verricht.

 

Artikel 2. Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst of Abonnement met Rietveld en een Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rietveld, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rietveld en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 

 1. Alle aanbiedingen van Rietveld gedaan in prijsopgaven, brochures, prijslijsten, offertes en e-mails zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Na het geven van een Order aan Rietveld is de Afnemer jegens Rietveld gebonden. Rietveld is slechts aan een Order gebonden voor zover en indien zij deze door middel van een Orderbevestiging heeft bevestigd.
 3. Voor Rietveld bestemde mededelingen worden slechts geacht door Rietveld te zijn ontvangen, indien zij schriftelijk aan haar kantoor zijn ontvangen.
 4. Rietveld wordt niet gebonden door mededelingen die haar werknemers aan een potentiële Afnemer doen tijdens de voorbereiding van een Order, tenzij Rietveld deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rietveld niet tot het verrichten van een gedeelte van de Order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Orders.

 

 

Artikel 4. Prijzen

 

 1. Alle door Rietveld gehanteerde prijzen in bijvoorbeeld prijsopgaven en facturen zijn exclusief b.t.w. tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij orders beneden een bedrag van € 150,- (ex btw) of met een afleveradres buiten Nederland, is de Afnemer administratie-, verpakkings- en verzendkosten verschuldigd.
 2. Rietveld is te allen tijde gerechtigd de in de door haar met een Afnemer gesloten overeenkomst vermelde prijzen aan te passen aan een stijging van materiaalprijzen, loon, sociale overheidslasten, vrachtkosten, valutaprijzen en overige lasten en kosten die prijsbepalend zijn. Voorts komen wijzigingen in de omzetbelasting voor rekening van de Afnemer.

 

Artikel 5. Betaling

 

 1. Betaling van de door de Afnemer verschuldigde prijs voor Zaken, Diensten of Abonnementen vermeerderd met de daarover verschuldigde omzet- belasting dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de facturen van Rietveld, behalve wanneer uitdrukkelijk een andere betalingstermijn wordt overeengekomen.
 2. Indien de Afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de Afnemer door het enkele verloop van die termijn in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Over de tijd dat de Afnemer met betaling in verzuim is geweest is deze een rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 1% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Rietveld op volledige schadevergoeding.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering van het door de Afnemer verschuldigde, komen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 10% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €100,-, onverminderd het recht van Rietveld aanspraak te maken op de werkelijke kosten.
 4. Indien de Afnemer handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan deze zich jegens Rietveld nimmer beroepen op verrekening of opschorting van zijn verplichting tot betaling van de prijs voor Zaken of Diensten of Abonnementen.
 5. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn door de Afnemer is Rietveld gerechtigd om lopende Orders of Abonnementen van de Afnemer niet of niet verder uit te voeren, zonder dat Rietveld jegens de Afnemer schadeplichtig wordt.
 6. Indien Rietveld één of meer vorderingen op de Afnemer mocht hebben, die niet voortvloeien uit een overeenkomst tussen Rietveld en de Afnemer, dan wel een vordering mocht hebben uit hoofde van tekortschieten door de Afnemer in de nakoming van een overeenkomst tussen Rietveld en de Afnemer, dan zal de betaling die van de Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vordering.

 

Artikel 6. Levering

 

 1. Leveringstermijnen worden in beginsel in de Orderbevestiging vermeld. Indien in de Orderbevestiging geen leveringstermijn is vermeld, geldt een leveringstermijn van vier weken.
 2. Rietveld verplicht zich jegens de Afnemer zich in te spannen om de opgegeven leveringstermijnen na te komen. Leveringstermijnen hebben slechts een indicatieve strekking en gelden nooit als een fatale termijn. Rietveld is niet aansprakelijk voor schade die de Afnemer lijdt als gevolg van overschrijding van de leveringstermijnen, tenzij deze overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Rietveld. Indien Rietveld vier weken na de datum waarop de leveringstijden zijn verstreken nog niet aan haar leveringsverplichting heeft voldaan, is zij, voor zover de reden van niet (tijdige) levering aan haar is toe te rekenen, tot niet meer gehouden dan hetzij tot terugbetaling van het door de Afnemer reeds voor de levering betaalde bedrag, hetzij tot creditering ten gunste van de Afnemer van dat bedrag, behoudens indien met de Afnemer een nieuwe leveringstermijn wordt overeengekomen.
 3. Levering van Zaken door Rietveld aan de Afnemer geschiedt ex works, hetgeen inhoudt dat de Zaken vanaf het tijdstip dat zij het terrein van Rietveld verlaten, voor eigen rekening en risico van de Afnemer zijn.
 4. In geval van overmacht is Rietveld van haar leveringsverplichtingen ontslagen. Onder overmacht wordt in het kader van de Voorwaarden mede begrepen iedere onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan Rietveld redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen jegens de Afnemer na te komen.
 5. Rietveld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jegens de Afnemer om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van de Afnemer te verlangen dat deze genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Rietveld bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien de Afnemer in een zodanig geval weigert om Rietveld genoegzame zekerheid te verlenen, zal Rietveld gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de Afnemer gehouden is tot betaling aan Rietveld van een redelijke vergoeding voor de gemaakte kosten en gederfde winst.

 

Artikel 7. Vrijwaring

 

 1. De Afnemer vrijwaart Rietveld voor aanspraken van derden op vergoeding van de door hen geleden schade als gevolg van enig gebrek aan door Rietveld aan de Afnemer geleverde zaken, welke door de Afnemer op enigerlei wijze zijn bewerkt.

 

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Rietveld behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Afnemer geleverde Zaken, zolang de Afnemer niet volledig aan haar betalingsverplichtingen ter zake daarvan jegens Rietveld zal hebben voldaan. Indien Rietveld in het kader van een overeenkomst met de Afnemer tot verkoop en levering van Zaken ten behoeve van de Afnemer Diensten verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de Afnemer ook hieruit voortvloeiende vorderingen van Rietveld volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vordering die Rietveld tegen de Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Afnemer in één of meer van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst jegens Rietveld.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde Zaken niet op de Afnemer is overgegaan mag deze de Zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien de Afnemer in strijd met deze verplichting handelt, wordt de gehele prijs voor Zaken of in het kader van de levering van die Zaken verrichte Diensten onmiddellijk opeisbaar.
 3. Ingeval de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Rietveld tekort schiet of Rietveld goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, is Rietveld gerechtigd de onder Eigendomsvoorbehoud afgeleverde Zaken terug te nemen. Na terugneming zal de Afnemer worden gecrediteerd door de marktwaarde van de Zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dat de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Rietveld zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 6. Voor het geval dat Rietveld zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Rietveld of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rietveld zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 9. Klachten

 

 1. Indien de door Rietveld aan de Afnemer geleverde Zaken of Diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de Afnemer zich hierover schriftelijk binnen acht dagen Rietveld beklagen. Indien de klachten gegrond worden geacht, is Rietveld, in het geval de klacht betrekking heeft op de levering van Zaken, tot niet meer gehouden dan hetzij de geleverde Zaken te vervangen, hetzij de geleverde Zaken te herstellen op de wijze zoals is bepaald in de toepasselijke garantiebepalingen.
 2. De verplichting van Rietveld tot vervanging dan wel herstel van de geleverde Zaken komt te vervallen, indien de Afnemer niet schriftelijk binnen acht dagen na aflevering van de Zaken de klachten bij Rietveld indient. Bij verborgen gebreken in de door Rietveld afgeleverde Zaken geldt dat de Afnemer schriftelijk binnen dertig dagen nadat hij met het gebrek op de hoogte had moeten of kunnen zijn, de klachten bij Rietveld moeten indienen, bij de niet inachtneming waarvan Rietveld niet is gehouden tot vervanging of herstel.
 3. De verplichting van Rietveld tot vervanging dan wel herstel van afgeleverde Zaken bestaat niet, indien de Zaken zich niet meer in dezelfde staat bevinden als bij aflevering door Rietveld, of indien wezenlijke onderdelen daarvan door de Afnemer of derden zijn bewerkt, dan wel wanneer de Zaken door de Afnemer die geen Dealer is zijn doorverkocht.

 

 

Artikel 10. Garantie

 

 1. Rietveld verleent op alle door haar aan een Afnemer geleverde Zaken een garantie zoals omschreven in de aan deze voorwaarden gehechte garantiebepalingen.
 2. De garantie van Rietveld voor haar Zaken reikt niet verder dan deze Zaken zelf en zal geen enkel recht inhouden op vergoeding van eventuele gevolgschade aan de Afnemer of derden.
 3. De Afnemer is gehouden, indien de Zaken een gebrek vertonen, om Rietveld met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde hierover te informeren. Indien de Afnemer weigert de klacht schriftelijk in te dienen, vervalt het recht op garantie.
 4. Recht op garantie kan de Afnemer eerst inroepen indien de Afnemer jegens Rietveld al zijn financiële en andere verplichtingen met betrekking tot de geleverde Zaken heeft voldaan.
 5. Recht op garantie van de Afnemer komt te vervallen indien reparatiewerkzaamheden aan door Rietveld geleverde Zaken niet door Rietveld, een Dealer of een Installateur zijn uitgevoerd;
 6. Recht op garantie komt tevens te vervallen indien de oorzaak van het gebrek het gevolg is van:
  1. Verwaarlozing of gebrekkig onderhoud;
  2. Invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld steenslag, chemicaliën, vochtschade ;
  3. Molest;
  4. Normale slijtage;
  5. Onjuiste montage door de Installateur;
  6. Ondeskundig handelen of gebruik aan de zijde van de Afnemer;

 

 

Artikel 11. Retourzendingen

 

 1. Retourzending van Zaken door de Afnemer aan Rietveld kan eerst plaatsvinden na het indienen van een klacht en erkenning van de gegrondheid daarvan door Rietveld, op de in artikel 9. bepaalde wijze. Kosten en risico’s verbonden aan de retourzending van Zaken door de Afnemer aan Rietveld in het geval dat ter zake ingediende klachten niet door Rietveld als gegrond zijn erkend, komen voor rekening en risico’s van de Afnemer.
 2. Retourzending van Zaken kan eveneens plaatsvinden indien aan de Afnemer overeenkomstig artikel 10 garantieaanspraken toekomen en de Afnemer deze of de voorgeschreven wijze heeft ingeroepen. Kosten en risico’s verbonden aan de retourzending van Zaken door de Afnemer aan Rietveld bij ten onrechte of onjuist ingeroepen garantie komen voor rekening en risico van de Afnemer.

 

 

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en beëindiging

 

 1. Indien de Afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een Abonnement of andere Dienst zijn alle vorderingen van Rietveld op de Afnemer onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Rietveld zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling bevoegd tot opschorting van de uitvoering, of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van het Abonnement of de Dienst. Afnemer dient in dat geval alle kosten die verband houden met het Abonnement of de Dienst,waaronder de nog niet in rekening gebrachte gebruikskosten en periodieke kosten tot het eind van de overeengekomen periode, te voldoen. Het voorgaande doet niet af aan het recht van Rietveld tot vordering van de werkelijk gelden schade.
 2. Rietveld mag een Abonnement terstond zonder opzegtermijn beëindigen ingeval de vergunning voor de aanleg of instandhouding en exploitatie van een netwerk van een netwerkexploitant eindigt of wordt ingetrokken of de overeenkomst tussen Rietveld en een netwerkexploitant eindigt, tenzij Rietveld de mogelijk heeft de Afnemer over te zetten op een ander beschikbaar netwerk.
 1. Iedere door Rietveld met de Afnemer gesloten overeenkomst kan worden ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, door faillissement van de Afnemer, door verlening van surséance van betaling aan de Afnemer, door onder curatele stelling van de Afnemer of doordat de Afnemer anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindsvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. In alle in de voorgaande leden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Rietveld op de Afnemer direct opeisbaar en is Rietveld niet tot enige schadevergoeding aan de afnemer gehouden.

 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 

 1. Rietveld is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen dan tot nakoming van haar in artikel 10 omschreven garantieverplichting.
 2. Behalve voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rietveld of haar leidinggevende ondergeschikten, is Rietveld voor andere dan in de lid 1 van dit artikel bedoelde schaden die Afnemer mocht leiden, waaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade, nimmer aansprakelijk. Onder indirecte schade en gevolgschade wordt in ieder geval begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
 3. Rietveld is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het wegvallen of stopzetten van een netwerkverbinding, ongeacht de oorzaak van het stopzetten of wegvallen van deze verbinding.
 4. Mocht Rietveld, op welke wijze dan ook, toch aansprakelijk blijken voor enige schade van de Afnemer dan is de omvang van deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het door haar verzekeraar in het kader van het betreffende schadegeval uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het haar eigen risico.
 5. De Afnemer vrijwaart Rietveld ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houden met of voortvloeien uit handelen of nalaten van Rietveld, haar personeel of door haar in het kader van het werk ingeschakelde derden, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 6. Iedere vordering van de Afnemer jegens Rietveld ingevolge deze voorwaarden, vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag dat de levering waarop de vordering betrekking heeft, is verricht of hadden moeten zijn verricht.

 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 

 1. Op elke Overeenkomst tussen Rietveld en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit een tussen Rietveld en de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen aan de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement Dordrecht, dan wel- naar keuze van Rietveld- aan een ander volgens de wet bevoegde rechter worden voorgelegd.